مراحل ساخت ساختمان سازه بتنی

مراحل اولیه اجرایی

 1. ابـتدا کارفرما موظف است بـراي انجام مراحل قانونی و کسب مجوز مربوطه بـه سازمانها و دیگر مراجع ذیربط مراجعه می کند
 2. شناخت خصوصیات زمین براي برآورد هاي طراحی
 3. آماده سازي محوطه

استقرار عوامل اجرایی و شروع کار به شرح زیر است:

شروع کار

گودبرداري

یـک لـودر چـرخ لاستیکی بـه کـارگاه آورده شد و سپس لودر شروع به کار کرد. سپس خاك حاصله را توسط همان لودر در یک کامیون بارگیري کرده و بـه مکان دیگري انتقال می دهیم . براي عبور و مرور لودر هنگام گودبرداري به محل کارگاه یک رمپ ایجاد کرده بودیم که پـس از اتمام کار لودر آن را توسط کارگران و دست افزار بیل و کلنگ تخریب نمودیم . کـارگـران به وسیله ي بیل و کلنگ مشغول تخریب و خاك برداري رمـپ گردیدند. پس از اتمام کـار و پـایان این مرحله سطح کار ــ زمین کارگاه ــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستی کوبیدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـکـنـد . البته باید متذکر شوم که قبل از شروع به گودبرداري باید درخت و بوتـه هاي احتمالی را که در محل کارگاه وجود داشته باشد را از محل کار جمع آوري نمود که به این کار عملیات بوته کنی می گویند.

خاکـبـرداري در زمین هـاي بـا رطـوبـت طبیعی را می تـوان تـا عمق یک مـتـر، بـراي مـاسـه 25/1 مـتـر، براي ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـراي خـاك رس 2 مـتـر و براي خاك بسیار متراکم را بدون پایه هـاي ایمنی، سپر و حائل انجام داد. در سـایر موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاك ، عمق گـودبـرداري و شرایط ترافیکی اطراف تدابیر ایمنی لازم توسط مسئولان اتخاذ می گـردد.

پـیـاده کـردن نـقـشـه

هدف از پیاده کردن نقشه به معنی انـتـقـال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمین با ابعاد اصلی می باشد. بطوریکه محل دقیق پی ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمین مشخص گردد. در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه ي پی کنی استفاده می شـود. بـراي نقشه ي ساختمان هـاي مهم معمولا از دوربین نقشـه بـرداري استفاده می شـود. براي نقشه ي ساختمان هاي کوچک و معمولی از مـتـر و ریسمان کـار استفاده می شـود

کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پیاده کـردن دقیق نقشه فونداسیون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه اي که به وسیله ي متر، ریسمان کار و گچ کاملا ابعاد فونداسیون را مشخص کرده و آن را در زمین پیاده کـردنـد

بـتـن مگــر

بتن مـگـر کـه بـه آن بـتـون لاغر نـیـز می گـویند اولین قـشر پی سـازي می بـاشد. مقدار سیمان در بتن مگر حدود 100 الی 150 m3/kg است . بتون مگر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گـیـرد

 1. براي جلو گیري از تماس مستقیم بتون اصلی فونداسیون با خاك و نفوذ شیره بتن به خاك .
 2. براي رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف براي ادامه پی سازي
 3. ضخامت بتن مگر حدودا 10 سانتی متر می باشد که البته این کار براي سهولت در اجراي قالب بندي و کفراژبندي بود.

بتن مگر توسط میکسر ها براي تخلیه به محل پروژه آورده تخلیه گردید و کارگران سطح روي آن را بـا ماله تقریباً صاف کردند . حدودا سه الی چهار ساعت به آب دادن مختصر و سطحی آن پرداختند .

آرماتوربندي

گـروه آرماتوربـنـد کـاملا طبق نقشـه مشغـول بـه بریـدن ، انـدازه کـردن و ساختن شبکه آرماتور و مش بندي فونداسیون شـدنـد. در این مدت همواره یک کارگـر بـه وسیله ي کـارگاه و آچـار گـوساله طبق نقشه مشغول تهیه ي خاموت هـا و تـنگ هـا بـه تعداد و اندازه هاي مورد نیاز شد و آرماتور ها را توسط سیم به هم دیگر متصل می نمودند . براي اینکه میلگرد ها از کف ( بتن مگر ) فاصله یکسان داشته باشند از اسپیسر استفاده گردید

نـکـتـه حـائـز اهمیت در اجـراي کـار این است کـه باید فاصله میل گردهـا و خاموت هـا را دقیقاً طبق نقشه اعمال کنیم کـه البته این فـاصلـه هـا را باید از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر بگیریم .

فقط در موقع جاگذاري باید دقت لازم انجام گیرد تـا قفسه هـا و مش میل گردي درست در وسط گود قرار گیرد تا در هنگام بتون ریزي از همه طرف توسط بتون احاطه شونـد . در واقع بتون مثل کاوري دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً میلگردهاي مصرفی در بتون را از نوع میلگرد آجدار انتخاب می کنند

نکته : آرماتورها باید طوري به هم بسته شوند تا در موقع بتن ریزي از جاي خود تکان نخورده وجابجا نشوند وفاصله آنها ازیکدیگر باید طوري باشد که بزرگترین دانه بتن به راحتی از بین آنها رد شده در جاي خود قرار گیرد و معمولا براي بستن آرماتورها در گوشه ها از 8ودر وسطها از ساده استفاده شود

آرماتورهاي ریشه یا انتظار :

آرماتورهاي ریشه یا انتظار که براي اتصال شالوده به ستون بکار می رود باید تا سطح آرماتورهاي زیرین پی ادامه داشته باشد ولی اگر ارتفاع پی از 25/1 متر تجاور کند می توان فقط 4عدد آرماتورهاي گوشه هاي ستون را تا آرماتور زیرین پی ادامه داد و بقیه آرماتورهاي ستون را به اندازه صافی داخل بتن پی نمود و کلیه آرماتورها 0 ریشه باید در انتهاي داراي خم 90باشند .واین آرماتورها به صورت خاموت به یکدیگر متصل شوند ودر داخل پی به خوبی مستقر شوند و یا به عبارت دیگر باید خاموتهاي ستون تا داخل پی ادامه یابد وطول آن قسمتی از آرماتور ریشه که باید خارج از پی قرار گیرد تا میلگردهاي ستون به آنها بسته شوند این کار به وسیله مهندس محاسب تعیین می گردد ولی هیچگاه نباید از50 الی 60 سانتی متر کمتر باشد

چگونه شبکه میلگرد ستون را به ریشه وصل کنیم

 : بعد از فونداسیون وگذاشتن میلگردهاي ریشه اگر بخواهیم میلگردهاي ستون را در کنار میلگردهاي ریشه قرار دهیم به اندازه کلفتی میلگرد ریشه ستون از محور خود منحرف گردد .بهتر آن است که آرماتورهاي ستون انحناي کوچکی ایجاد کنیم تا ستون درست درمحل محور خود قرار گرفته و کوچکترین انحرافی نداشته باشد این انحنا باید به اندازه قـطر میله گرد ستـون باشد و آنها را در زمین اگر کوچک باشد و سبک باشد با سیم آرماتور بندي محکم می کنیم و با خاموتهاي ستون آن را به یک شبکه تبدیل می کنیم و بعد از بتن ریزي پی قفسه آرماتورهاي ستون را که ازقبل آماده نموده اند. آرماتورهاي ریشه متصل می کنیم این کار باید حداقعل 3-4 روز بعد از بتن ریزي پی انجام شود زیرا در غیر این صورت با توجه به اینکه بتن پی هنوز هنوز سخت شده است در اثر لنگر آرمـاتورهاي ستون میـله گردهاي ریشه از جاي خود تکان خورده وپی متلاشی می شود و بعد از بتن آرماتورهاي ستون براي تثبیت موقعیت هر ستون ابعاد آن را به وسیله تیرهاي چوبی در پاي ستون مشخص می نمایند و باید توجه داشت که هیچ وقت نباید براي تثبیت ابعاد ستون با ریختن در پاي آن اقدام نمود و یا با ریسمان رنگ ابعاد ستون را خط می زنند تا قالب را برروي آن قراردهند. مقطع اغلب ستونها در ساختمانهاي معمولی مربع یا مستطیل میباشد گاهی نیز دایره یا چند ضلعی میباشد در حال عرض مقطع ستون نباید از20سانتی متر کمتر و همچنین سطح مقطع آن نباید از600 سانتی متر کمتر باشد.

آرماتورهاي طولی و عرضی ستونها طوري باید به هم یافته شوند که در موقع حمل ونقل وکار گذاشتن وبتن ریزي خطر جابجا شدن آرماتورها ودور و نزدیک شدن آنها از همدیگر وجود نداشته باشد و حداقل قطر آرماتورهاي طولی 14میلی متر و حداقل تعداد آرماتورهاي طولی در مقاطع مربع و سریع مستطیل 4عدد و در مقطع دایره 6 عدد ودر مقطع چند ضلعی تعداد اضلاع میباشد.

قـالـب بـنـدي فونداسیون

نحوه قالب بندي به این گونه بود که ابتدا با ریسمان کشی حدود مشخص و سپس با میله داربست دور پی جاگذارري گردید و چند تخته طویل را کنار هم قرار داده ، سپس به وسیله سیم این تخته ها را به لوله داربستها متصل کردند .

بتن ریزي پی :

بتن آماده خریداري شده توسط میکسر به محل حمل می شود و با پمپ تخلیه می گردد ( پمپ آنتنی متحرك می باشد و به راحتی به نقاط مورد نظر تغییر جهت می دهد ) در حین بتن ریزي از دستگاه ویبراتور براي ارتعاش کردن استفاده می شود تا بتن کامل در قالب جابه جا شود.

بعد از بتن ریزي بعد از 5 الی 6 ساعت می توان براي آب دادن اقدام کرد ، لازم به ذکر است که اگر به بتن آب داده نشد به اصطلاح باعث سوختن می شود.

ستون

بعد از قالب برداري پی نوبت به آرماتور بندي ستونها می رسد که طبق نقشه صورت می گیرد .

بعد از آرماتور بندي ستون نوبت به بستن قالبهاي ستون میشود در نقشه جاي ستونها و قالبها تعیین شده است .

بتن ریزي ستونها که بعد از بستن قالب ها و شاقول کردن که در عکسها مشخص شده است . بتن بصورت آماده توسط میکسر ها آورده می شود و توسط پمپ دکل دار شوت می شود . براي اینکه بتن به تمام قسمتهاي در داخل قالب نفوذ کند با ارتعاش دادن توسط دستگاه ویبره این کار انجام می شود . بعد از 3 الی 4 روز قالبها رو بر می داریم و به ستونها آب می دهیم .

بتن ریزي ستونها که بعد از بستن قالب ها و شاقول کردن که در عکسها مشخص شده است . بتن بصورت آماده توسط میکسر ها آورده می شود و توسط پمپ دکل دار شوت می شود . براي اینکه بتن به تمام قسمتهاي در داخل قالب نفوذ کند با ارتعاش دادن توسط دستگاه ویبره این کار انجام می شود . بعد از 3 الی 4 روز قالبها رو بر می داریم و به ستونها آب می دهیم.

قرار دادن قالب کف تیرها بر روي شمع ها

بعد از برداشتن قابهاي ستونها و خشک شدن کامل بتن ستونها ، گذاشتن قالب کف تیر ها و بستن شمع زیر قالب می باشد .

بعد از بستن قالب و شمع گذاري شروع به بستن پوتر ها می شود ، در این مرحله حتماٌ چند مسئله باید رعایت شود :

 1. با دقت از روي نقشه اجرا گردد .
 2. ایجاد فاصله بین تخته و زیر آن
 3. ابتدا و انتهاي میلگردها در دو سر پوتر حداقل 20 سانتی متر خم شود .
 4. در صورتی که در مسیر پوتر ستون باشد . باید پوتر را از وسط میلگرد ستون عبور داده و با هم در گیر شوند

تیر چه گذاري

 1. تیرچه بلوك سقف
 2. .نصب آویزها
 3. .نصب قالب تیرچه ها
 4. نصب قالب ها
 5. گذاشتن میلگردها بین قالب ها
 6. روغن زدن قالب ها
 7. گذاشتن صفحات لازم براي سقف کاذب
 8. گذاشتن تیرچه ها ؛ ارماتور بالایی خر پا را بر روي آرماتورهاي فوقانی تیر قرار می دهیم .

کار گران در حال جاگذاري تیرچه ها می باشند و که فاصله تیرچه ها را با اندازه یکسان و طبق نقشه انجام می دهند.

در این عکس نشان دادیم که تیرچه چگونه به تیر اصلی وصل و جا گذاري شده است .

بعد از اتمام کار تیرچه گذاري بلوك ( اینجا از بلوکهاي یونولیتی ) استفاده می شود

بعد از جاگذاري تیر ها و جاگذاري بلوکها همزمان با اجراي دال بر روي سقف شمع ها در زیر وصل می شوند

بستن تیر پاگرد

هر پاگرد به یک تیر وصل است که باید پاگرد را نگه دارد این تیر بعد از ستون هاي پله آرماتور بندي می شود

بستن میلگردهاي پله

بعد از بستن قالب پاگرد میلگرد هاي ریشه را می بندند . نکته که باید ذکر کنم این است که این میلگردها معمولاٌ در 2 سفره اجرا می شوند که براي فاصله انداختن بین میلگردها از اسپیسر . سنگ یا … استفاده می شود.

سقف

سقف دال

قالب بندي دور تیرها کامل بسته شده است

در تیرهاي این سقف از میلگردهاي کمکی استفاده شد .

در حال بستن میلگرد ها با سیم

در این قسمت کارگرها در حال گذاشتن میلگرد هاي حرارتی می باشند

بتن ریزي تیرها سقف و راه پله

بتن آماده توسط میکسر ها حمل به محل آورده و سپس توسط پمپ بتن به نقاط مورد نظر شوت می شود

بتن که توسط دکل و لوله به نقاط مورد نظر می رسند . و بتن ریزي انجام می شود در عین حال براي ارتعاش که بتن و شیره بتن خوب در قالبها جابه جا و نشست کنند ویبره می کنیم و در عین انجام و ادامه کارگرهاي دیگر با ماله سطح بتن را صاف می کنند

براي شاقول کردن ستون در حین بتن ریزي میلگردهایی 8 شکل در درون بتن دور ستون گذاشته می شود

بعد از خشک شدن بتن ریزي و قالب برداري . اجراي پله و سقف و تیر وتیرچه و بلوك گذاري از نظر روش یکی می باشند براي طبقات تنها تفاوت این است که مقدار و قطر میلگرد و بتن ریزي طبق محاسبات تغییر می کند .

بعد از تمام شدن کلیه بتن ریزي طبقات
 حال نوبت به تیغه کشی و سفت کاري و عایق بندي کف سازي می باشد

تیغه کشی با آجر می باشند که شامل دیوارهاي بیرون و داخل می شود . در شکل نوعی شمشه دیده می شود که براي تراز کردن دیوار استفاده می شد

قبل از عمل سفت کاري ( سیمان پاشی یا شفته کاري (آستر ) ) کتیبه ها یا همان چارچوب هاي درها و پنجره ها ، لوله کشی ها و کانالهاي برق کشی نیز انجام می شود و کف سازي هم اولیه صورت می گیرد .

کار گر در حال سفت کاري با سیمان می باشد تا سطح دیوار تقریباٌ صاف و درزها و کمی خود سیمان عایق می باشد . بعد از این معمولاٌ گچ کاري انجام می شود .

کف سازي با مصالح تا قبل بتن ریزي و سرامیک یا لمینت

عایق کاري

انجام عایق کاري در سرویس بهداشتی ها و حمام ها و آشپزخانه صورت میگیرد که آب ( رطوبت ) به سازه و اتاقهاي دیگر و طبقات دیگر سراید نکند و باعث خرابی نشود .

سنگ کاري نما بعد از دیوار چینی براي سرعت بخشیدن پروژه همراه با بقیه مراحل اجرا می شود .

در حال اجراي سنگ نماي داخل ساختمان

اجراي سقف کاذب

در این ساختمان از سقف کاذب ( کناف ) استفاده گردید که به صورت پیش ساخته می باشد و بعد از زیر بنده که به تیرچه دوخته شده به آن پیچ می شود .

در حین انجام این سقف ، اجراي کشی کاري و سرمیک کف نیز اجرا می شد .

بعد از اتمام نصب کاشی و سرامیک که در حین این کار گچ کاري نیز انجام گردید . ( عکس هاي موجود ) نصب کلید و پریز و کابینت می رسد

اشتراک گذاری در:
فیسبوک
توییتر
لینکدین
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت بروز رسانی ها، جدید ترین مقالات و آخرین اخبار آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

× تماس با ما 09118463538